Dopis rodičům - o zásadách chování ve škole...


 

Vážení rodiče,

            Vaše dítě nastupuje k dalšímu vzdělávání na naši školu, která má velmi dobrou pověst a patří mezi velmi dobře vedené školy regionu. U převážné většiny žáků se lze spolehnout na jejich zodpovědné chování. Velice se snažíme o to, aby proto chování několika jednotlivců nenarušovalo průběh vzdělávacího procesu a dobré vztahy
na škole. Pokud se objeví náznak nevhodného chování, vždy situaci důsledně řešíme, neváháme využít i služeb orgánů činných v trestním řízení a snad díky tomu nemáme na škole se šikanou vážnější problémy.

            Nejobtížnější však vždy bývá tento jev odhalit. Velmi Vás proto prosíme
o spolupráci. Zaručujeme Vám diskrétnost při šetření, Vaše dítě se nemusí obávat
o prozrazení zdroje informací, máme s řešením takovýchto situací zkušenosti a odborné dovednosti.

  • Informujte nás, prosím, pokud bude Vaše dítě šikanováno nebo zastrašováno nebo mu bude někdo ubližovat
  • Pokud Vaše dítě patří mezi ty, které nejdřív uhodí a až potom přemýšlejí, vážně si s ním promluvte

Také požádejte své dítě, aby se takové chování nesnažilo oplácet. To jenom stále obnovuje tento problém a každé dítě účastnící se hádky nebo rvačky sebe sama vidí jako oběť, nikoliv jako útočník. Podle našeho názoru jde o tak vážný problém, který
ve svém důsledku může vést až k vyloučení ze studia na naší škole. Opravdu doufám, že uděláte všechno, co je ve Vašich silách, abyste nám pomohli potlačit tuto nežádoucí tendenci k násilí.

            Všichni žáci se musí ve škole řídit platným řádem školy, se kterým jsou podrobně seznámeni první školní den. Měli byste vědět, že mezi běžné povinnosti a práva dítěte, která souvisí s fungováním školy, patří i některá závažná opatření v souvislosti s novodobými problémy dospívající mládeže.

            Ve všech prostorách školy je žákům zakázáno kouření a užívání či distribuce veškerých látek způsobujících závislost, včetně alkoholu. Porušení této zásady může pro žáka znamenat až vyloučení ze studia. Je-li Vaše dítě závislé na nikotinu či jiné látce tak, že by mu dodržování tohoto zákazu mohlo přivodit zdravotní problémy, informujte nás o tom neprodleně, pokusíme se najít společné řešení.

            Do školy nesmí Vaše dítě přinášet žádné předměty, které by nevhodnou manipulací mohly ohrozit bezpečnost jeho či spolužáků, jako jsou sečné či střelné zbraně, chemické obranné spreje apod. Také porušení tohoto zákazu by znamenalo velké komplikace dalšího studia.

            Dalším negativním jevem, který musíme u některých žáků řešit, je záškoláctví. Předpokládáme, že Vaše dítě přichází na naši školu dobrovolně a se zájmem získat další stupeň vzdělání. Pokud tomu tak nebude a Vaše dítě by se snažilo bezdůvodně
do výuky nedocházet, je pak jistě lepší přípravu včas ukončit a nemuset řešit různé nepříjemné situace.

            Upozorňujeme Vás na metodický pokyn MŠMT ČR č. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování a taktéž zákon č. 561 Sb. (školský zákon). Nepřítomnost nezletilého žáka ve škole z důvodu nemoci podle tohoto pokynu má povinnost omluvit zákonný zástupce žáka, zletilý žák, se souhlasem zákonného zástupce, se omlouvá sám. Je-li nepřítomnost žáka ve výuce delší než 3 dny, vyžadujeme v odůvodněných případech jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře žáka. Omlouvání žáka z jiného než zdravotního důvodu si musí zákonný zástupce dohodnout s třídním učitelem (jedná-li se o 1 vyučovací den) nebo s ředitelem školy (jde-li o více dnů).

            Má-li žák max. 10 neomluvených hodin nepřítomnosti, pozve škola zákonného zástupce k projednání a hledání řešení. Při počtu neomluvených hodin větším než 10 svolává ředitel školy školní výchovnou komisi k projednání tohoto přestupku a při počtu nad 25 hodin oznamuje ředitel školy záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí, což může vést až k trestnímu oznámení pro podezření z trestního činu ohrožení mravní výchovy mládeže.

            Velmi doufáme, že doba studia Vašeho dítěte na naší škole bude bez výše uvedených problémů. Pokud by však došlo k nečekaným situacím, jsme vždy připraveni s Vámi vše projednat k oboustranné spokojenosti. Přejeme si, aby vaše dítě chodilo
do školy rádo a našlo u nás nové kamarády.

            Na naši vzájemnou spolupráci se těší pedagogický sbor v čele s ředitelem Střední průmyslové školy v Ostravě-Vítkovicích Mgr. Tomášem Řežábem.