Otázky a odpovědi

Jak přestoupit na jinou školu?

 

Přestup na jinou školu

 

 

Nezletilý žák, který chce přestoupit na jinou školu, musí tak učinit se souhlasem svého zákonného zástupce. Podle zákona č. 561/2004 Sb. § 66:

 

2) V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání podle § 70, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka.

3) Ředitel školy může žákovi povolit změnu oboru vzdělání. V rámci rozhodování o změně oboru vzdělání může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení.

4) O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu. O přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

 

 

Žák před odchodem ze školy, kterou doposud navštěvuje, urovná všechny pohledávky (zapůjčené knihy, studijní průkaz a omluvný list).

Při přestupu je třeba počítat s vykonáním rozdílových zkoušek a někdy i s problémy adaptace žáka na nové prostředí a na nový žákovský kolektiv.

—————

—————

Chcete mít při hledání zaměstnání náskok před ostatními?

Vytvořte si vlastní portfolio s důležitými dokumenty.

Využijte EUROPASS!

www.europass.cz

—————

JKOV a KKOV (Kódy studijních oborů)

 

                 
    Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
   
   
                 
    Název oboru   Zaměření   KKOV      JKOV
         
                 
    Strojrenství   Výpočetní technika   23-41-M/001     23-81-6
      Automobilní technika    
   
     
 
   
     
 
       
  Ekonomika a podnikání       63-41-M/01    
    Mechanik-seřizovač       23-45-L/01    
         
    Mechanik-seřizovač   Mechatronik   23-45-L/004    
                 
                 
        IZO školy   000 602 141    
             
                 
                 

—————